หน้าเว็บ

30 มีนาคม 2555

บริการทนายความโนตารี พับลิค (Notary Public) 084 0338546

Notary Public Onsite Service โนตารี พับลิค  084 0338546

ทนายความโนตารี พับลิค รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ


Find a Notary Public in Bangkok Thailand outside services anywhere anytime as you requested please call us  084 0338546 บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public 


1.รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
2.รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ     Affidavit of support / Sponser Notarization
3.รับรองสำเนาเอกสาร     Certified true copy
4.รับรองสถานะการเงิน     Statement Notarization
5.รับรองคำแปล แปลเอกสาร     Certified true translation
6.รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
   Signature Notarization and Legalization
7.รับรองข้อเท็จจริง     Marine protest Notary Public
8.รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
9.รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน     Contract Agreement Notary Public
10.รับรองคำสาบาน     Applicant Declaration
11.รับรองคำให้การ     Declaration Notary Public
12.รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง    
    Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents 
    / Guardians Notary Public
13.รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
14.อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


อัตราค่าบริการ Notary Public 's Fee
รับรองเอกสารโนตารี พับลิค - รับรองลายมือชื่อ     ราคา 1,000 บาท
รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมกงสุล     ราคา 3,000 บาท
รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน     ราคา 5,000 บาท
E-mail ; domminican@hotmail.com


Mr.Wiwat Prachumwong
Attorney At Law , License No.931/2551
Notarial Services Attorney , Registration No.4142/2554


โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี่ (Notarial Services Attorney) ในประเทศไทย คืออะไร หมายถึงอะไร
  Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตประจำประเทศไทย
    ในประเทศไทย ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand) ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 พร้อมกับเปิดอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความเพื่อเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
หน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ดังนี้
*รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
*รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
*รับรองคำแปลเอกสาร
*รับรองข้อเท็จจริง
*รับรองสำเนาเอกสาร
*รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
*จัดทำคำสาบาน
*จัดทำบันทึกคำให้การ
*ทำคำคัดค้านตราสาร
*รับรองตัวบุคคล
*ทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด
       การปฎิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ มีดังนี้ ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องไม่เลือกปฎิบัติ ปฎิบัติหน้าที่ได้เพียงในฐานะพยานรู้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การรับรองลายมือชื่อต้องให้ผู้ลงลายมือชื่อมาแสดงตัวต่อหน้า และต้องตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องให้ความสำคัญแก่ข้อเท็จจริงและเอกสารที่ตรวจสอบยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไป และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับที่ตนได้รับมาเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำคำรับรอง
  ดังนั้น การรับรองลายมือชื่อ หรือรับรองเอกสาร หรือจัดทำเอกสารคำรับรอง เพื่อนำเอกสาร หรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ จึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial Services Attorney จึงจะได้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้รับการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ


from Wikipedia, the free encyclopedia
A notary public (or notary or public notary) is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administeroaths and affirmations, take affidavits and statutory declarations,witness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on thejurisdiction.[1] Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries.
With the exceptions of 
LouisianaPuerto RicoQuebec, whose private law is based on civil law, and British Columbia, whose notarial tradition stems from scrivener notary practice, a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinct from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries.